EGZAMIN – CZERWIEC 2018

Hej!
Poniżej znajdziecie pytania z tegorocznego egzaminu pisemnego oraz oficjalny klucz odpowiedzi CKE 🙂

 

Zadanie 1.
Którym chwytem należy trzymać strzykawkę unitu w pracy na cztery ręce?

A. Pisarskim
B. Dłoniowym
C. Trójpalcowym
D. Dwupalcowym

 

Zadanie 2.
W jakiej odległości od preparowanego zęba powinna znajdować się końcówka ssaka?

A. 0–3 mm
B. 5–15 mm
C. 20–25 mm
D. 30–35 mm

 

Zadanie 3.
W której metodzie operator może pracować sam przy leżącym pacjencie z zastrzeżeniem, że pacjent nie ślini się nadmiernie, a do opracowania ubytku nie jest konieczne użycie turbiny?

A.Solo.
B. Duo.
C. Na 6 rąk.
D. Na 4 ręce.

 

Zadanie 4.
W metodzie pracy “duo” pozycja asysty jest zawarta w strefie pomiędzy

A. 200 a 400
B. 830 a 1230
C. 900 a 1000
D. 1200 a 1300

 

Zadanie 5.
Który stan lub jednostka chorobowa pacjenta pozwala na wykonanie zabiegu opracowania i wypełnienia ubytku w pozycji leżącej.

A. znaczna otyłość
B. nadciśnienie tętnicze
C. przepuklina rozworowa
D. pierwszy trymestr ciąży

 

Zadanie 6.
Zabieg stosowany w ortodoncji, polegający na redukcji szerokości zębów przez usunięcie warstwy szkliwa, określa się jako:

A. skaling
B. stripping
C. polishing
D. rootplaning

 

Zadanie 7.
W celu wyeliminowania nieszczelności pierwotnej wypełnienia kompozytowego higienistka stomatologiczna wykonuje:

A. kiretaż.
B. coupling.
C. rebonding.
D. lapisowanie

 

Zadanie 8.
Które zalecenie dotyczy pacjenta w przypadku złamanej żuchwy, leczonego z zastosowaniem szyn nazębnych, dowiązywanych do zębów obu łuków i połączonych za pomocą wiązań ligaturowych?

A. Spożywać produkty samoczyszczących.
B. Stosować dietę płynną przez sześć tygodni.
C. Po każdym posiłku płukać jamę ustną wersenianem sodu.
D. Po każdym posiłku płukać jamę ustną podchlorynem sodu.

 

Zadanie 9.
Pacjent podał w badaniu podmiotowym, że cierpi na częstoskurcz komorowy. Który wynik pomiaru o tym świadczy?

A. 50-60 uderzeń na minutę
B. 70-75 uderzeń na minutę
C. 80-90 uderzeń na minutę
D. powyżej 100 uderzeń na minutę

 

Zadanie 10.
Wybity ząb do momentu udzielenia pierwszej pomocy należy transportować:

A. w ślinie pacjenta
B. w torebce strunowej
C. w chusteczce higienicznej
D. w roztworze fioletu gencjany

 

Zadanie 11.
Który aparat zewnątrzustny czynny, stosowany w leczeniu przodogryzów, przedstawia rysunek?

A. Headgear
B. Maskę Delaira
C. Procę bródkową
D. Maskę twarzową

 

Zadanie 12.
Kąt pomiędzy końcówką uniwersalną trójkątną skalera ultradźwiękowego a oczyszczoną powierzchnią zęba, nie może przekraczać:

A. 10 stopni
B. 15 stopni
C. 45 stopni
D. 90 stopni

 

Zadanie 13.
Preparat syntetycznego hydroksyapatytu stosowany przede wszystkim jako materiał wszczepowy w leczeniu ubytków kostnych należy zarobić:

A. we wstrząsarce
B. w trybie ex tempore
C. na bloczku papierowym
D. na godzinę przed zabiegiem

 

Zadanie 14.
Endomathasone N – lek stosowany w postępowaniu endodontycznym – jest pastą:

A. rezorcynową
B. kortyzonową
C. jodoformową
D. formaldehydową

 

Zadanie 15.
Który lek z wymienionych jest stosowany jako wkładka dozębodołowa w bólach poekstrakcyjnych?

A. Endosal
B. Chloran
C. Kamfenol
D. Dikamfen

 

Zadanie 16.
Związek chelatujący EDTA jest wykorzystywany w leczeniu kanałowym ze względu na jego zdolność:

A. czasowego odkażania kanału
B. leczenia powikłań ozębnowych zgorzeli miazgi
C. penetracji kanalików bocznych w kanale korzeniowym
D. zmiękczenia zębiny przez wychwytywanie z niej jonów wapnia

 

Zadanie 17.
Które urządzenie należy zastosować do automatycznego smarowania końcówek stomatologicznych?

A. Apexit
B. 
Aspinę
C. Adapter
D. Assistinę.

 

Zadanie 18.
Który preparat należy uwzględnić w zamówieniu środków leczniczych do zabiegu profesjonalnego wybielania zębów?

A. 40% tlenek wodoru
B. 20% kwasu cytrynowego
C. 35% nadtlenek wodoru
D. 37% wersenian sodu

 

Zadanie 19.
Która strzykawka służy do wykonywania znieczuleń wśródwięzadłowych?

A. Luer
B. Citoject
C. Record
D. Karpula

 

Zadanie 20.
Instrumentem używanym do odciągania policzków, brzegów rany oraz płata śluzówkowo-okostnego jest:

A. hak
B. dłuto
C. raspator
D.
ekskawator

 

Zadanie 21.
W przypadku sprzeciwu rodziców zgodę na udzielenie świadczenia rodzinnego może wydać:

A. policja
B. sąd opiekuńczy
C. ministerstwo zdrowia
D. Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Zadanie 22.
W którym systemie nie może być prowadzona dokumentacja ewidencyjna pacjentów?

A. Cyfrowym
B. Terytorialnym
C. Alfabetycznym
D. terminarzowym

 

Zadanie 23.
Skierowanie na konsultację do innego gabinetu, które otrzymał pacjent, należy do dokumentacji medycznej:

A. zbiorczej zewnętrznej
B. zbiorczej wewnętrznej
C. indywidualnej zewnętrznej
D. indywidualnej wewnętrznej

 

Zadanie. 24.
Który aparat ortodontyczny, służący do rozszerzania szwu podniebiennego, ilustruje rysunek?

A. Hyrax.
B. Herbsta
C. Klammta
D. Schwarz’a

 

Zadanie 25.
Stosując technikę higienicznego mycia rąk, należy ich powierzchnie dokładnie przez czas nie krótszy niż

A. 15 sekund
B. 20 sekund
C. 25 sekund
D. 30 sekund

 

Zadanie 26.
W celu zmycia zanieczyszczeń organicznych i brudu oraz częściowej eliminacji ze skóry rąk przejściowej i stałej należy zastosować technikę

A. Alare’a
B. Angle’a
C. Ayliffe’a
D. 
Affaire’a

 

Zadanie 27.
Na podniebiennej powierzchni guzka podniebiennego, bliższego pierwszego górnego trzonowca, może występować guzek

A. Bohna
B. Epsteina
C. Riga-Fede
D. Carabellego

 

Zadanie 28.
Zmiana wyglądająca jak siniak w tkankach miękkich dziąsła pokrywających koronę wyrzynającego się zęba, jest torbielą

A. Etupcyjną
B. Resztkową
C. Korzeniową
D. Krwotoczną

 

Zadanie 29.
Odległość brzegu siecznego siekacza górnego od powierzchni wargowej siekacza dolnego zaznaczoną na rysunku strzałkami określa się nazwą

A. overjet
B.  openjet
C. overbite
D. 
openbite

 

Zadanie. 30
Ile wynosi wskaźnik intensywności próchnicy w grupie 50 osób z próchnicą mających w sumie 171 chorych zębów?

A. 3,24
B. 3,42
C. 
32,4
D. 34,2

 

Zadanie 31.
Zmianę widoczną na rysunku, w klasyfikacji próchnicy ze względu na zaawansowanie zmian, oznacza się jako

A. D1
B. D2
C. D3
D. D4

 

Zadanie 32.
Ubytek niepróchnicowego pochodzenia w formie klinowatego wcięcia, powstający wskutek zaginania korony zęba pod wpływem obciążeń zgryzowych działających ekscentrycznie do długiej osi zęba, to

A. erozja
B. abrazja
C. abfrakcja
D. demastykacja

 

Zadanie 33.
Badanie żywotności zęba, w którym wykorzystywana jest wiązka światła podczerwonego emitowana przez laser w stronę badanych tkanek, jest testem

A. Smrekera
B. Owińskiego
C. elektrycznym
D. dopplerowskim

 

Zadanie 34.
Przebadano ząb na żywotność testem elektrycznym. Próg pobudliwości nie przekroczył 40 µA. Wynik świadczy o

A. zgorzeli miazgi
B. martwicy miazgi
C. 
prawidłowej miazdze
D. przewlekłym zapaleniu miazgi

 

Zadanie 35.
Którą wadę szczękowo-zgryzową przedstawia rysunek?

A. Progenię
B. Nadzgryz
C. Tyłozgryz
D. Laterogenię

 

Zadanie 36.
Określ zależność między  temperaturą wody i proszku a czasem wiązania masy wyciskowej alginatowej

A. W niższej temperaturze czas wiązania masy ulega skróceniu
B. W wyższej temperaturze czas wiązania masy ulega skróceniu
C. W wyższej temperaturze czas wiązania masy ulega wydłużeniu
D. Temperatura wody i proszku nie ma wpływu na czas wiązania masy

 

Zadanie 37.
Którą czynność spośród podanych należy wykonać bezpośrednio po pobraniu wycisku anatomicznego za pomocą masy alginatowej?

A. Pozostawić wycisk na tacce do wyschnięcia
B. Zanurzyć wycisk w roztworze alkoholowym
C. Przepłukać wycisk pod strumieniem bieżącej wody
D. Włożyć wycisk do plastikowego pojemnika z otworami

 

Zadanie 38.
Prezentowane na rysunku ćwiczenia mają na celu

A. naukę pionizacji języka
B. cofnięcie żuchwy do tyłu
C. wzmocnienie mięśnia okrężnego ust
D. zlikwidowanie nawyku wpychania języka między łuki zębowe

 

Zadanie 39.
Które ćwiczenie mięśniowe należy zalecić pacjentowi z zaburzeniem zgryzu – przodożuchwiem czynnościowym?

A. Cofanie palcem wskazującym siekaczy górnych wraz z wyrostkiem zębodołowym
B. Cofanie żuchwy, którą prowadzi się do zgryzu prostego, uciskając na bródkę dłonią lub palcem obu rąk
C. 
Uciskanie palcem siekaczy dolnych wraz z wyrostkiem zębodołowym ku tyłowi przy rozwartych łukach zębowych
D. Wywieranie ucisku koniuszkiem języka na wewnętrzną powierzchnię siekaczy dolnych i wyrostek zębodołowy przy rozwartych łukach zębowych.

 

Zadanie 40.
Na ilustracji przedstawiono jeden ze sposobów oczyszczania aparatu ortodontycznego. Do tego celu stosuje się

A. Super floss
B. Expand Fresh
C. Reach Flosser
D. Expanding Floss.

 

 

OFICJALNY KLUCZ CKE